Lith

Landschapsbeheer Oss

Projecten Lith

Herinrichting Kesselse Uiterwaarden

Herinrichting Kesselse Uiterwaarden (2010)

De Kesselse uiterwaarden maken deel uit van het natuur- en recreatiegebied Lithse Ham. Het gebied is een belangrijk uitloopgebied voor de bewoners van Maren-Kessel en de bezoekers van de Lithse Ham. Doordat het voorzien is van een verhard wandelpad is het toegankelijk voor gezinnen met kinderen, wandelwagens, ouderen en in beperkte mate voor rolstoelgebruikers.

Uitgaande van de landschappelijke kwaliteit en de potentie van het gebied is een herinrichting- en beheerplan van het gebied voorgesteld, waarbij de nadruk komt te liggen op het bevorderen van natuurwaarden. Door geleidelijke omvorming wordt gewerkt aan een streefbeeld van een open uiterwaardenlandschap, met gegroepeerd staande bosschages en struweel, heggen, open zandige oevers en weides.

Grote delen van de oevers worden momenteel gedomineerd door hoge opslag van met name wilg. Hierdoor is de oever nauwelijks meer toegankelijk en wordt het zicht op het water sterk belemmerd. Om dit te verbeteren wordt de oeverbegroeiing vanaf 2012 selectief en periodiek teruggezet om er de gewenste halfopen structuur aan te geven.

Landschapsbeheer Oss is betrokken bij de planvorming van de herinrichting en het beheer van de Kesselse uiterwaarden. 

 

Herstel hydrologie Marense eenndenkooi

Herstel hydrologie Marense eendenkooi (2012)

In het stroomgebied van de voormalige Beerse Maas liggen nog drie volwaardige eendenkooien. Een daarvan, de Marense eendenkooi, is eigendom van Brabant Water.

Sinds de laatste ruilverkaveling zijn de hydrologische omstandigheden in en om de eendenkooi drastisch veranderd (lees: verslechterd). Door peilregulatie werd de kooiplas geïsoleerd van de omgeving en ontving daardoor geen water meer via de oorspronkelijke waterinlaat. Deze waterinlaat bevond zich aan de zuidkant van de eendenkooi en voorzag de kooiplas via een stelsel van sloten van schoon water. Doordat echter de oorspronkelijke waterinlaat met zijn sloten en kribbenstructuur zijn functie verloor was deze geheel verland en overwoekerd met bomen en struiken. Van het oorspronkelijke slotensysteem rond de kooiplas is dan ook niets meer over dan de vage structuren.

Juist dit slotensysteem is een essentieel onderdeel van de eendenkooi. Het draagt in belangrijke mate bij aan het natte ecosysteem waar waterwild zich thuis voelt en door wordt aangetrokken.

Landschapsbeheer Oss is, samen met Brabants landschap en eigenaar Brabant Water, betrokken bij projecten die bijdragen aan het herstel van de hydrologie van de eendenkooi en omringende weilanden. Naast herstel van de hydrologie van het slotensysteem zijn enkele weilanden ten oosten van de eendenkooi als plas-dras gebied ingericht. Dit plas-dras gebied zal, naar verwachting, in belangrijke mate bijdragen aan het creëren van goede broedomstandigheden van met name weidevogels, maar ook in het aantrekken van waterwild.

De projecten zijn in 2012 uitgevoerd en gefinancierd door de gemeente Oss en de provincie Noord-Brabant.


Herinrichting natuurgebied De Velmer

Herinrichting natuurgebied De Velmer

Onder constructie.