ANBI

ANBI

De Stichting Landschapsbeheer Oss is sinds 2008 geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een ANBI moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Eén van de voorwaarden is de publicatie van de volgende gegevens en documenten.


Naam instelling

Stichting Landschapsbeheer Oss


RSIN/fiscaal nummer

806931565


Contactgegevens

Secretariaat Landschapsbeheer Oss

Tolstraat 3

5342 NH Oss

secretariaat@landschapsbeheer-oss.nl


Samentelling bestuur

H. Peters, voorzitter

L. de Hoogt, secretaris

J. Ploegmakers, penningmeester


Beleidsplan

- Stichting Landschapsbeheer Oss Vijfjarenplan 2024-2028

- Landerij VanTosse


Beloningsbeleid

Niet van toepassing


Doelstelling

De Stichting heeft ten doel:

  1. Actief te zijn in het behouden, herstellen, ontwikkelen en beheren van de landschappelijke waarden van het Osse landschap in zijn algemeenheid;
  2. Op een zo breed mogelijke schaal overleg te voeren teneinde medewerking te krijgen voor de te realiseren plannen;
  3. Het beheer over haar eigen- en toegewezen gronden te garanderen over langere termijn;
  4. Voorlichting te geven over landschapselementen en de daarvan afhankelijke flora en fauna in onze gemeente;
  5. Daar waar mogelijk de verenigingen en andere instellingen binnen de gemeente Oss te laten participeren om hun kennis en kunde te benutten voor het landschap;

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: fysieke inspanning, het geven van adviezen, financiële ondersteuning, alle overige haar ten dienste staande wettelijke middelen die tot het doel der stichting bevorderlijk kunnen zijn.


Verslag van uitgeoefende activiteiten

De uitgeoefende activiteiten staan in het Activiteitenverslag 2023.


Financiële verantwoording

Het financieel overzicht staat in het Financieel verslag 2023.